شرط داوری موسسه داوری دادگران صنعت احداث

گنجاندن شرط داوری موسسه داوری دادگران صنعت احداث در قرارداد، دلالت بر رضایت هر دو طرف قرارداد بر ارجاع هر نوع اختلاف ناشی از قرارداد مورد نظر، مگر استثنائات ماده ۴۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی، به موسسه داوری دادگران صنعت احداث و حاکمیت

.

ما چگونه کار می کنیم؟

۱
۲
۳
۴