جدول هزینه
مبلغ خواسته درصد حق الزحمه
کمتر از یک میلیارد تومان ۵.۰%
از یک میلیارد و یک تومان تا ده میلیارد تومان ۴.۰%
از ده میلیارد و یک تومان تا بیست و پنج میلیارد تومان ۳.۵%
از بیست و پنج میلیارد و یک تومان تا پنجاه میلیارد تومان ۲.۵%
از پنجاه میلیارد و یک تومان تا یکصد میلیارد تومان ۲.۰%
از یکصد میلیارد بالاتر ۱.۵%