شرط داوری موسسه داوری دادگران صنعت احداث

گنجاندن شرط داوری موسسه داوری دادگران صنعت احداث در قرارداد، دلالت بر رضایت هر دو طرف قرارداد بر ارجاع هر نوع اختلاف ناشی از قرارداد مورد نظر، مگر استثنائات ماده ۴۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی، به موسسه داوری دادگران صنعت احداث و حاکمیت قواعد آن دارد.
لطفاً، شرط زیر را به عنوان شرط داوری موسسه داوری دادگران صنعت احداث، در قرارداد خود بنویسید.
کلیه ادعاها و اختلافات ناشی از و یا در رابطه با این قرارداد از جمله نقض اساسی یا جزئی، خاتمه و یا بی اعتباری قرارداد، باید به شیوه داوری حل و فصل شود. طرفین صراحتاً موافقت خود را بر ارجاع اختلاف به و پیروی از قوانین و مقررات موسسه داوری دادگران صنعت احداث اعلام و تعهد نمودند رای صادر شده از جانب موسسه را خود به اجرا بگذارند.
محکمه داوری شامل یک داور / سه داور می باشد. محل رسیدگی مقرموسسه در شهر تهران می باشد (مگر طرفین به نحو دیگری توافق نموده باشند.) زبان رسیدگی فارسی معیار می باشد قانون ماهوی حاکم بر این قرارداد قوانین جاریه ایران است.