دکتر هادی وحید

دکتر هادی وحید

_
وکیل دادگستری
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حمید رضا علومی

دکتر حمیدرضا علومی یزدی

_
وکیل دادگستری
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر محمد علی بهمئی

_

وکیل دادگستری
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر بهشید ارفع نیا

دکتر بهشید ارفع نیا

_
وکیل دادگستری
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر محمدرضا پاسبان

دکتر محمدرضا پاسبان

_
وکیل دادگستری
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

رضا عباسیان

_

وکیل دادگستری

اسماعیل فرجی

دکتر اسماعیل فرجی

_

وکیل دادگستری
عضو هیأت علمی وزارت علوم

رضا لام

_
وکیل دادگستری

علی نعیمی ذاکر

_
داور بین المللی
عضو مؤسسه داوران خبره لندن
هانیه کیائی

هانیه کیائی

_
داور بین المللی
عضو فهرست داوران سازمان جهانی مالکیت فکری
حسین تنهایی

حسین تنهائی

_

داور بین المللی

امین عباسیان

امین عباسیان

_

داور و کارشناس ارشد حقوق