به نام داور یکتا

مرامنامه اخلاقی موسسه داوری دادگران صنعت احداث

سخن آغازین
این مرامنامه، در راستای هدایت اخلاق حرفه ای اعضای هیأت مؤسس، کارشناسان، کارکنان اداری و داوران (من بعد «همکاران») موسسه داوری دادگران صنعت احداث (من بعد «مرجع») در انجام وظایف حرفه ای درون سازمانی و با توجه به رویکرد اخلاقی و حرفه ای تنظیم شده است.
اخلاق در فرهنگنامه دهخدا خلق وخو، و منش و رفتار خوب تعریف شده است.
این مرامنامه، اخلاق حرفه ای اعم از افرادی که به طور مستقیم با مرجع همکاری می کنند و یا افرادی که به عنوان نماینده و خارج از آن فعالیت دارند را تعریف می کند؛ به گونه ای که ارباب رجوع، مطمئن از حل مشکل حقوقی، عدم افشای اطلاعات فردی و یا وابسته به مسئله ارائه شده، صداقت حرفه ای کارشناس پرونده، در چهارچوب قوانین و مقررات حقوقی مدون و متقن اعم از قوانین و مقررات داخلی ایران و قواعد داوری مرجع و رسیدن به یک راه حل کاربردی و صحیح آن را به مرجع ارجاع نماید.

اصل یک: اخلاق حرفه ای
رفتارهمکاران مرجع نباید به گونه ای باشد که از دید هر شخص متعارف خلاف اخلاق حرفه ای پذیرفته شده یا ناهنجار باشد و یا موجب شود که شأن مرجع مورد تردید قرار گیرد.
اصل دو: الزام به پاسداشت عملکرد منصفانه و صحیح
همکاران مرجع ملزم به پاسداشت عملکرد منصفانه و صحیح در جریان رسیدگی به پرونده محول شده می باشند، و چنانچه اصرار بر ادامه رفتاری خلاف این اصل داشته باشند در مرحله اول از ادامه فعالیت در آن پرونده و سپس با اعلان قبلی از مرجع اخراج می شوند.
اصل سه: تعارض منافع
همکاران مرجع ملزم هستند هر نوع اطلاعاتی را، مانند روابط خانوادگی، شغلی، منافع مالی، و یا هر ارتباطی که به هر نحو می تواند صداقت، بی طرفی و استقلال عملکردشان را در مورد پرونده خاص تحت تأثیر قرار دهد، پیش از پذیرش مسئولیت پرونده اعلام کنند.
چنانچه عدم بی طرفی و استقلال عملکرد همکاران مرجع در خلال رسیدگی آشکار شود، رسیدگی متوقف و همکار مربوطه باید به صورت کتبی از مسئولیت خود کنارگیری کند. در صورت عدم پیروی از این اصل، اصل دو مجری خواهد بود.

اصل چهار: رقابت سالم
مرجع ملزم است تا در رسیدگی به هر پرونده، همکارانی را منصوب کند که صلاحیت، توانایی و دانش متناسب برای آن موضوع را داشته باشند.
در صورتیکه همکار منصوب شده از عدم توانایی و صلاحیت خود آگاه باشد متعهد است که برای حفظ شأن مرجع شخصاً این موضوع را اعلام کند.

اصل پنج: آگاهی و شفاف سازی
همکاران مرجع ملزم هستند تا برای آگاهی و شفافیت در رسیدگی، طرفین اختلاف را به بهترین روش ممکن پیش از شروع و در جریان رسیدگی از نحوه کار خود آگاه نمایند. به طوری که برای طرفین درگیر در اختلاف، هیچ شبهه ای از قصور، تقصیر و تخلف ایجاد نشود.

اصل شش: انجام فرایند رسیدگی
مرجع و همکاران مکلفند مراتب و فرایند رسیدگی را پیش از شروع، به تفصیل تعریف کنند.
همکاران مرجع همسو با تعهد به انجام صحیح رسیدگی، باید بتوانند در تصمیم گیری های خود، احساس آزادی و اختیار عمل داشته باشند.

اصل هفت: تعهد و اعتماد
همکارانمرجع مکلف هستند تا براساس توافقنامه و یا شرط داوری مابین طرفین اختلاف، عمل کنند و از انجام هر عملی که فراتر از حدود اختیارات محوله باشد خودداری کنند، مگر بر اساس اجازه طرفی که نمایندگی او را بر عهده دارند، یا هر دو طرف و یا در محدوده اختیارات قانون حاکم بر توافقنامه و یا شرط داوری.
کارشناسان مرجع مکلف هستند تا براساس قرارداد عدم افشای اطلاعات از انجام هر رفتاری که اسرار تجاری و توافقنامه و یا شرط داوری را در مخاطره قرار می دهد، خودداری کنند.

اصل هشت: هزینه ها
همکاران مرجع مکلف هستند تا طرفین اختلاف را در جریان کلیه ی هزینه های رسیدگی قرار دهند و بر مبنای اصل پنج این مرامنامه، پیش از شروع رسیدگی قرارداد هزینه ها را به امضا ی هر دو طرف برسانند.