دادگران صنعت احداث

هیئت مدیره

مهندس جباری

مهندس عبدالرضا حاجی کریم جباری

نایب رئیس هئیت مدیره

_دانش آموخته مهندسی عمران (سازه) در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

_مجری پروژه های عمرانی و غیرعمرانی از سال ۱۳۷۰ تاکنون