تقویم حقوقی

_
تقویم
استاد عبدالله شمس
#استاد عبدالله شمس، متولد۲۲بهمن۱۳۲۳ در محله قصر دشت شهر شیراز می باشد.حقوقدان برجسته، وکیل دادگستری، نویسنده کتاب های مرجع دانشگاهی و استاد مقاطع مختلف تحصیلی گروه حقوق #دانشگاه_شهیدبهشتی است. او تحصیلات دانشگاهی خود را در فرانسه به اتمام رساند و پس از اخذ مدرک دکترا، به ایران بازگشت.
ایشان در زمینه های متعدد حقوقی دارای کتاب و مقاله می باشد، همچنین کتاب های او در زمینه آییندادرسیمدنی، منبع اصلی آزمون وکالت است. برخی از آثار وی در این زمینه آیین دادرسی مدنی: دوره پیشرفته در سه جلد، قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مرتبط، قانون اساسی، قانونمدنی و قانون مسئولیت مدنی، ادلهاثبات_دعوا: حقوق ماهوی و شکلی می باشد.
نظر استاد شمس در مورد مدت_داوری
وقتی که داور در #مدتقرارداد یا مدتی که #قانون معین کرده است رأی ندهد با توجه به روح تبصره ماده ۴۸۴ قانون آ.د.م که داوری بدون مدت را طرد کرده است، به جهت روشن کردن تکلیف داوران و هم فصل #دعوا و با توجه به این که ماده ۴۸۹ همان قانون در صورت رأی ندادن داور در مدت داوری، طرفین #منازعه را مکلف به تمدید مدت یا تجدید داور نکرده است، نتیجه قهری و لازمه ی قانونی مواد ۴۸۴ و ۴۸۹ چنین است که هر گاه داوران در مدت داوری رأی ندهند و #تراضیطرفین بر تجدید داوری یا تمدید مدت نباشد و داوری زایل گرد رسیدگی به دعوی در #صلاحیت_دادگاه می باشد